NOVINKY

arr3Bojíte se dotykových pokladen? Řešením jsou tlačítkové přístrojePřechod na elektronickou evidenci tržeb je pro mnoho podnikatelů noční můrou. Nejen kvůli zvýšeným... arr3Máte málo místa? Pořiďte si EET pokladnu "vše v jednom"Do malých obchodů, ve kterých šetříte každý centimetr volného místa, se velké pokladní systémy... arr3Jak na evidenci tržeb: není účtenka, jako účtenkaOkolo elektronické evidence tržeb panuje mezi obchodníky stále dost obav a nejasností. Ačkoliv se...

To nejdůležitější z EET

§ 2 Výkon působnosti - Působnost podle tohoto zákona vykonávají orgány Finanční správy České republiky také orgány Celní správy České republiky.

§ 5 Formální náležitosti pro evidovanou tržbu - Formální náležitosti pro evidovanou tržbu splňuje platba poplatníkovi, která je uskutečněna v hotovosti, bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat, šekem, směnkou, v jiných formách, které mají charakter obdobný formám, započtením kauce nebo obdobné jistoty složené některým ze způsobů platby dle předchozích

§ 7 Storno a opravy - Vrací-li se evidovaná tržba nebo provádí-li se její opravy, že je tato tržba evidována jako záporná.

§ 10 Tržby ve zjednodušeném režimu - z prodeje zboží a služeb na palubě dopravních prostředků. Ve zjednodušeném režimu se mohou evidovat také tržby, jejichž evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou. Tyto tržby stanoví nařízením vláda.

§ 12 Tržby vyloučené z evidence tržeb - tržby státu, územního samosprávného celku, příspěvkové organizace, České národní banky, držitele poštovní licence, banky, včetně zahraniční banky, spořitelního a úvěrního družstva, pojišťovny a zajišťovny,investiční společnosti a investičního fondu, obchodníka s cennými papíry, centrálního depozitáře, penzijní společnosti, penzijního fondu, z podnikání v energetických odvětvích, z podnikání ve vodovodech a kanalizacích.Uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení, ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem,ze stravování a ubytování žákům a studentům poskytovaného školou, vysokou školou nebo školským zařízením, z jízdného placeného v dopravních prostředcích při pravidelné hromadné přepravě osob, na palubě letadel, osobní drážní přepravy, z drobné vedlejší podnikatelské činnosti veřejně prospěšných poplatníků, pocházející z prodeje zboží či služeb prostřednictvím samostatného automatu, z provozování veřejných toalet.

§ 13 Žádost o autentizační údaje - Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Prostřednictvím společného technického zařízení správce daně datovou zprávou nebo ústně do protokolu na finančním úřadě.

§ 15 Certifikát pro evidenci tržeb - Správce daně umožní prostřednictvím společného technického zařízení poplatníkovi na základě autentizačních údajů získat 1 nebo více certifikátů pro evidenci tržeb, které slouží k autentizaci datových zpráv.

§ 16 Ochrana autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb - Poplatník je povinen zacházet s autentizačními údaji a certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

§ 19 Rozsah zasílaných údajů - daňové identifikační číslo poplatníka, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celková částka tržby, bezpečnostní kód poplatníka, podpisový kód poplatníka, údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režim, celková částka plateb určených k následnému čerpání, celková částka plateb, daňové identifikační číslo poplatníka, základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty, celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu, celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

§ 20 Údaje na účtence - fiskální identifikační kód, své daňové identifikační číslo, označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna, označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována, pořadové číslo účtenky, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve, celkovou částku tržby, bezpečnostní kód poplatníka, údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu. Údajem o evidované tržbě uváděným na účtence je také daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje, Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.

§ 21 Doba odezvy - Mezní dobu odezvy nastaví poplatník pro pokladní zařízení delší než 2 sekundy podle druhu a způsobu vykonávané činnosti tak, aby se jejím stanovením nemařil průběh evidence tržeb

§ 22 Postup při překročení mezní doby odezvy - je povinen údaje o evidované tržbě zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění evidované tržby a není povinen na účtence uvádět fiskální identifikační kód.

§ 25 Informační povinnost poplatníka - Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, nebo text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

§ 28 Přestupky a § 29 Správní delikty - Za přestupek lze uložit pokutu do 500 000 Kč. Pokud plátce neumístní informační oznámení, nebo bude zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití - pokuta do 50 000 Kč

§ 35 Účtenková loterie - Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.

§ 37 Dočasně vyloučené tržby - od 0-3 měsíců od účinnosti zákona osoby poskytující stravovací a ubytovací služby. 3-6 měsíců od účinnosti zákona osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě . Nebo kdy tržby poplatníka, které mají být evidovány, nepřekročí v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období daně z příjmů 2 000 000 Kč a zároveň 20 % součtu jeho tržeb, které mají být evidovány

 

Co když nejde internet?
V případě, že nepůjde odeslat účtenka on-line z důvodu krátkodobého výpadku spojení, může podnikatel vydat účtenku bez unikátního kódu přiděleného Finanční správou. Podnikatel pak musí odeslat údaje o této transakci serveru Finanční správy bezprostředně po obnovení spojení, nejpozději do 48 hodin od uskutečnění transakce.

Co když nebude k dispozici vůbec žádné internetové připojení?
Pokud nelze dlouhodobě evidovat tržby elektronicky s pomocí internetového připojení k síti (např. stánek s občerstvením či suvenýry v horách bez možnosti jakéhokoliv internetového připojení), může správce daně po ověření této skutečnosti udělit individuální výjimku z on-line evidence tržeb. V takovém případě bude mít podnikatel nadále povinnost vystavovat účtenky, avšak data o těchto účtenkách může odesílat jednou za 5 dnů.

Co když spadne spojení během transakce?
V případě výpadku na straně systému Finanční správy nebo jakékoliv chyby sítě vzniká podnikateli povinnost zaregistrovat tržbu nejpozději do 48 hodin. Pokud delší dobu nebudou fungovat servery Finanční správy a podnikatel tedy evidovat nemůže, nebude mu udělena žádná pokuta, ani když díky tomu 48hodinovou lhůtu nedodrží.